Novetats OPE Servei de Salut

  • FISIOTERAPEUTES

Ja podeu consultar la distribució d’aules per l’exercici de la fase d’oposició que es durà a terme dia 17 de febrer de 2019 a les 10 hores.

  • MEDICINA DE FAMÍLIA I PEDIATRIA EN E.A.P

Publicada la llista definitiva de puntuacions dels aspirants que han aprovat l’examen i han superat la fase d’oposició. Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils per acreditar els mèrits que s’indiquen en l’annex 3 de la convocatòria, presentant els originals o les fotocòpies compulsades en el registre general central del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la llei 39/2015. M.F  
 Ped

  • FEA PEDIATRIA

Dia 12/02/2019 a les 10hores s’han citat les persones interessades a la revisió d’expedients

  • INFERMERIA OBSTETRICO-GINECOLÒGICA

Dia 4/02/2019 es va publicar la plantilla de respostes correctes de l’exercici de la fase d’oposició que es va dur a terme el passat 3/02/2019.

  • GRUP AUXILIAR ADMINISTRATIU

Al BOIB Núm. 15 de 02/02/2019 es publica la Resolució per la qual es designen els membres del tribunal qualificador de la citada categoria.