Servei de Salut, convocatòria OPE noves categories

Al BOIB Núm. 14, de 31 de gener de 2019, es publica la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants en els centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, de les següents categories:

- Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària:12 places

- Infermera/infermer de salut mental: 25 places

- Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’Atenció primària: 9 places

 

 

  • Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària:12 places, 10 per al torn lliure, una de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 2 places torn de promoció interna.
  • Infermera/infermer de salut mental: 25 places, 22 per al torn lliure, dos de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 3 places per al torn de promoció interna.
  • Farmacèutic/farmacèutica d’àrea d’Atenció primària: 9 places, 7 per al torn lliure, 2 per el de promoció interna.

 

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en les webs http://opoibsalut.caib.es.. i https://opoibsalut.illesbalears.cat Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals. BOIB