Convocatòria concurs oposició IB-salut Psicòleg/psicòloga clínic/clínica

Al BOIB Núm. 163, de 29 de desembre de 2018, es publica la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir 53 places vacants en els centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, distribuïdes de la següent manera:

  • 41 places per al torn lliure, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • 12 places torn promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en les webs http://opoibsalut.caib.es. i https://opoibsalut.illesbalears.cat Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 28,01€ per als aspirants del torn lliure i de 13,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.