Llistes provisionals Carrera Professional 2016

Amb data 26 d’octubre de 2018 s’han publicat al web del Servei de Salut les llistes provisionals del procediment de 30 de juny de 2016 de Carrera Professional Ordinària.

Les persones que no han obtingut la puntuació mínima exigida per pujar de nivell, tenen 10 dies hàbils (del 29 d’octubre al 12 de novembre) per fer observacions o reclamacions, abans poden revisar el seu expedient demanant cita prèvia al  telèfon  (971 170 093/ 971 170 096) Servei d’Avaluació i Carrera Professional.

 

Els comitès específics d'avaluació han completat la fase de valoració dels mèrits de formació, docència i recerca dels expedients de les persones admeses en el procediment de la convocatòria ordinària de 30 de juny de 2016.

S'exposen en el web del Servei de salut les llistes provisionals de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera tant per personal estatutari com per personal funcionari, així com les llistes de les que no han obtengut la puntuació mínima exigida per assolir-lo.

Les persones interessades poden formular observacions o reclamacions per escrit a la llista provisional en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de  l'endemá de la publicació de les llistes. Abans de formular observacions o reclamacions, les persones que vulguin revisar el seu expedient ho poden fer demanant cita prèvia per telèfon al Servei d'Avaluació i Carrera Professional 971 170 093/ 971 170 096.

Llista provisional si assoleix personal estatutari

Llista provisional no assoleix personal estatutari

Llista provisional si assoleix personal funcionari

Llista provisional no assoleix personal funcionari