Convocatòria concurs de trasllats voluntari Infermeria i altres categories

Al BOIB Núm. 96, de 4 d’agost de 2018, es convoca un concurs de trasllats voluntaris per proveir les places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

 • Infermeria: 122 places Hospital Son Espases, 58 Hospital Son Llàtzer, 13 Hospital Comarcal d’Inca, 34 Hospital de Manacor, 17 Hospital Mateu Orfila, 36 Hospital Can Misses, 2 Hospital de Formentera, 59 GAP Mallorca, 25 GAP Menorca, 20 GAP Eivissa i 2 GAP Formentera.
 • Infermer/infermera Urgències Atenció Primària: 2 places GAP Mallorca, 2 GAP Menorca i 7 gerència del 061.
 • Fisioterapeuta: 5 places Hospital Son Espases, 1 Hospital Can Misses i 1 GAP Menorca.
 • Infermeria Obstetrícia-Ginecologia: 2 places Hospital Son Espases, 2 Hospital Son Llàtzer, 1 Hospital Comarcal d’Inca, 1 Hospital Can Misses, 5 GAP Mallorca i 1 GAP Eivissa.
 • Tècnic especialista d’Anatomia patològica: 2 places Hospital Son Llàtzer, 2 Hospital Comarcal d’Inca i 1 a Hospital Manacor.
 • Tècnic especialista de Laboratori: 1 plaça Hospital Manacor i 1 Hospital Can Misses.
 • Tècnic especialista de Radiodiagnòstic: 5 places Hospital Son Espases, 2 Hospital Comarcal d’Inca, 2 Hospital Manacor, 2 Hospital Mateu Orfila i 1 Hospital Can Misses.
 • Tècnic especialista de Radioteràpia: 2 places Hospital Son Espases.
 • Auxiliar d’Infermeria: 91 places Hospital Son Espases, 23 Hospital Son Llàtzer, 15 Hospital Comarcal d’Inca, 17 Hospital Manacor, 6 hospital Mateu Orfila, 24 Hospital Can Misses, 4 Hospital Formentera, 20 GAP Mallorca, 6 GAP Menorca i 2 GAP Eivissa.
 • Infermeria en Salut Mental: 2 places GAP Mallorca.

 

Les places ofertes estan associades a un codi d’identificació perquè es puguin consignar clarament en les sol·licituds. Cada concursant pot sol·licitar per ordre de preferència totes les places de la categoria que li resultin d’interès.

Participants i requisits

Tot el personal estatutari fix del Sistema Nacional de Salut amb nomenament fix a la categoria a què concursi i que es trobi en alguna de les situacions següents:

 • Servei actiu o amb reserva de plaça
 • Situació diferent a la de servei actiu i amb reserva de plaça
 • Reingrés en el servei actiu amb caràcter provisional. Aquestes persones estan obligades a participar en aquest concurs i ha de sol·licitar almenys totes les places de la mateixa categoria en la mateixa àrea de salut on li va ser concedit el reingrés provisional.

Depenent de la situació en què estigui la persona concursant, els requisits per ser admesa en aquest concurs varien.

Tràmit de sol·licitud

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació (del 6 d’agost al 5 de setembre).

La sol·licitud es pot emplenar per mitjà del tràmit telemàtic publicat a www.ibsalut.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar al registre general dels Serveis Centrals del Servei de Salut, als registres generals de les gerències del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes en l’article 16 de la llei 39/2015.

A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació requerida segons la situació administrativa en que es trobi el concursant.

S’eximeix als aspirants que participin en aquest concurs de trasllats de coneixements de català.

BOIB