Convocatòria concurs-oposició personal estatutari categoria Infermeria

Al BOIB Núm. 44, de dia 10 d'abril de 2018, s'ha publicat la convocatòria del concurs-oposició per cobrir 1.268 places vacants de la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Bases de la convocatòria

Les 1.268 places convocades es distribueixen de la següent manera:

-      1.021 places per al torn lliure, 71 de les quals corresponen per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

-      247 places per al torn de promoció interna, 17 de les quals corresponen per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits

Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de acreditar els requisits exigits excepte el de coneixement de llengua catalana corresponents al nivell B1. En el cas de resultar adjudicatari d’una plaça queda obligat a obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a contar a partir de la data d’ocupació de la plaça.

Els interessats a participar en aquest procés selectiu poden emplenar la sol·licitud per mitjà del tràmit telemàtic publicat en el web http://opoibsalut.caib.es. Una vegada emplenada s’ha d’imprimir i presentar en un registre oficial juntament amb el justificant de pagament de la taxa de dret d’examen i els document exigits en la convocatòria.

La taxa dels drets d’examen és de 28,01€ per als aspirants del torn lliure i de 13,99€ per als aspirants de promoció interna. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes de pagar qualsevol taxa.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un més comptador des de l’endemà de la data de publicació al BOIB.

 

Les bases que regeixen aquesta convocatòria es troben a l’ annex 1 de la convocatòria.

El temari per a la fase d’oposició es troben a l’annex 2.

El barem de mèrits per a la fase de concurs es troben a l’annex 3.

 

Accedir al BOIB