Carrera professional ordinària personal estatutari

Publicades  les Resolucions per les quals es convoquen els procediments ordinaris per accedir al model de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Al BOIB núm. 14, de 30 de gener de 2018, s'han publicat les Resolucions per les quals es convoque els procediments ordinaris per accedir al model de carrera professional del personal estatutari.

El personal que a 30 de juny de 2016 (convocatòria de 2016) o el 30 de juny de 2017 (convocatòria de 2017) hagi complit el termini mínim (1825 dies) de serveis prestats per obtenir o ascendir a un determinat grau o nivell de carrera podrà presentar-se a aquest procés ordinari.

Àmbit d'aplicació:

  • Personal estatutari fix
  • Personal estatutari temporal
  • Personal sanitari local fix integrat en algun equip d'atenció primària
  • Personal funcionari que depengui de la Mesa Sectorial de Sanitat

Els requisits i els mèrits que s'hagin de tenir en compte per participar en aquest procés ordinari s'entenen referits al 30 de juny de 2016 i 30 de juny de 2017 respectivament.

El personal sol·licitant ha d'estar en servei actiu, acreditar 5 anys de serveis prestats i superar l'avaluació corresponent, que per aquesta primera convocatòria consisteix en obtenir la puntuació mínima establida per al bloc I: formació, docència i recerca.

La sol·licitud s'ha de formalitzar dins el termini establert, de dia 31 de general 28 de febrer, i s'ha d'adjuntar la documentació justificativa que sigui necessària.

La sol·licitud està a disposició dels interessats a la web del Servei de Salut www.ibsalut.es a l'àrea de professionals. S'ha de presentar el model imprés normalitzat que s'adjunta com a annex 2, que s'ha d'emplenar telemàticament. Una vegada emplenada idesada, s'ha d'imprimir, signar i registrar preferentment al Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut (c/ Reina Esclarmunda 9, Palma)

Per a més informació contactau amb les nostres seccions sindicals.