El Govern Balear dona llum verda a les meses sectorials per modificar les retribucions en cas de baixa laboral

Al BOIB núm. 125, de dia 1 d’octubre de 2016, es publica l’Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre, que modifica l’ Acord de 9 de novembre de 2012, que determina les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic en cas de baixa laboral per assolir el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.

 

L’actual Acord reconeix el dret a percebre el 100% de les retribucions, a les persones afectades per les situacions d’incapacitat temporal en els següents casos:

  •         Les que impliquin intervenció quirúrgica o hospitalització. La intervenció quirúrgica ha d’estar inclosa en la cartera bàsica   de serveis del sistema nacional de salut.
  •           Els processos que tenguin el seu inici durant la gestació, encara que no suposin una situació de risc durant l’embaràs.
  •         Les derivades de contingències comunes per una malaltia greu que impossibiliti el desenvolupament normal del servei. En aquest cas, s’entén com a malaltia greu les baixes iguals o superiors a 5 dies.
  •        Les que afectin a empleades públiques víctimes de violència de gènere i que derivin d’aquesta situació.

Aquest Acord no serà efectiu fins que es ratifiqui en la mesa sectorial de cada àmbit.

Per això demanam a la Mesa Sectorial de sanitat que el més aviat possible permeti que els treballadors i les treballadores del Servei de Salut de les Illes Balears pugin recuperar un dels drets perduts durant aquets anys de retallades.