Procediment extraordinari carrera professional

Al BOIB núm 63, de 19 de maig de 2016 s’ha publicat la resolució per la qual es convoca procediment extraordinari per accedir o progressar en el model de carrera professional, per qualsevol de les categories de personal estatutari sanitari, de gestió i serveis i també per el personal funcionari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Hi poden participar:

Personal estatutari fix.

Personal estatutari temporal.

Personal sanitari local fix, integrat en els equips d’AP del Servei de Salut.

Personal funcionari sanitari.

Personal temporal.

La sol·licitud està a disposició dels interessats en la WEB del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es a l’àrea destinada als professionals, s’ha de presentar segons el model que s’adjunta com annex 2 i s’ha de formalitzar telemàticament seguint les instruccions de l’annex 3, una vegada formalitzada s’ha d’ imprimir, signar i registrar amb la documentació en paper que sigui necessària.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació en el BOIB, 20 de maig-20 de juny de 2016.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.