Intervenció Cosme Orell 21/11 IB3 TV

cosme ib3
(a partir del minut 6:16)