Al BOIB núm. 17 del 9 de febrer de 2021 s’han publicat un Acord del Consell de Govern pel qual s’estableixen els nous supòsits pels quals el personal de l’IBANAT podran fer hores extraordinàries.

Els nous supòsits són els següents:

  1. Personal amb tasques de direcció i execució en emergències.
  2. Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d’incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l’entitat, retribuïts en relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d’horari especial i de perillositat, d’acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.