Infermeria d'urgències d'Atenció Primària. Informacions diverses

. Borsa única IB-salut

. OPE

  • Borsa única

Amb data 21/05/2021 es publica la Resolució i la llista definitiva de persones candidates admeses i excloses, corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermeria d'urgències d'atenció primària. Aquí

Es publica, amb caràcter merament informatiu, la  llista de les persones candidates amb la puntuació dels seus mèrits segons l'autovaloració. Contra aquesta llista no es pot interposar cap recurs

S'estableix un termini de 10 dies hàbils perquè les persones aspirants admeses aportin la documentació que acrediti que compleixen els requisits i els mèrits al·legats. Aquí

Normes presentació documentació. Aquí

Sol·licitud presentació documentació. Aquí

  • OPE, distribució d'aules

Dia 6/06/2021 a les 11 hores es durà a terme l'exercici corresponent a la fase d'oposició, als llocs següents:

Mallorca: UIB, edificis Guillem Cifre de Colònia i Jovellanos

Menorca: IES Cap de Llevant. Maó

Eivissa i Formentera: IES Sa Blanca Dona . Eivissa.

Podeu consultar la distribució d'aules aquí