OPE categoria Administratiu, llista de persones que han superat el concurs oposició

Al BOIB Núm. 31, de 4 de març de 2021,  es publica la Resolució que aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

  • S'aprova la llista de persones , en cada un dels trorns, que han superat el concurs oposició.
  • Es publica una llista complementària de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu pel cas de que alguna no compleixi els requisits per ser nomenada personal estatutari fix.
  • Es publica la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selctiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de preferència.
  • S'estableix un termini de vint dies hàbils perquè les persones que han superat el procés selectiu i les primeres 25 de la llista complementària aportin la documentació requerida en el Registre General dels Serveis Centrals o de qualsevol gerència del Servei de Salut. Si no es presenta tota la documentació exigida en el termini establert o si en examinar-la es dedueix que la persona interessada no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada personal estatutari.

BOIB

Consulta dades telemàtiques

Presentació documentació

Declaració Jurada

Aclariment elecció places