OPE Servei de Salut categoria auxiliar d'infermeria. Publicació llistes de persones que han superat el concurs oposició

Amb data 26 de novembre es publica al BOIB la resolució per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria TCAE.

La resolució consta dels següents annexos:

  • Annex 1:Aprovar les llistes de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria TCAE.
  • Annex 2: Publicar la llista complementaria de persones aspirants que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu pel cas de que alguna no compleixi els requisits per ser nomenada personal estatutari fix.
  • Annex 3: Únicament a efectes informatius publicar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat la oposició (examen)
  • Annex 4: Publicar la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selectiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de preferència. Les places del torn lliure se incrementaran per aquelles places reservades per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% del mateix torn que no es cobreixen.

S'estableix un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici del que estableix el punt 7, perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figurin en la llista complementaria aportin la documentació següent:

  • Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. No obstant això, enaquest procediment és aplicable l'article 5 del Decret 8/2018, de manera que si no s'acredita la capacitació lingüística exigible s'aplicarà l'article 7 del mateix Decret. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin.
  • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per a aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de les taxes corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurso oposició, sempre que ho indiquin.
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
  • Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat —per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat —per sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  • Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
  • Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista s'ha d'emplenar telemàticament des del web www.ibsalut.es (web del candidat). Així mateix, hi haurà a la seu del Polígon de Son Castelló la Unitat de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció per donar suport tant presencialment com a telefònicament, per facilitar als candidats l'eina informàtica per emplenar la tria de les places ofertes. En tot cas, cal formalitzar-la en algun registre segons el que disposa el punt 7.

BOIB