Carrera professional 2017, llistes definitives admesos i exclosos

Amb data 20 de maig de 2019 s’ha publicat al web del Servei de Salut les llistes definitives de persones admeses i excloses, indicant-ne les causes d’exclusió, que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2017) per accedir als diferents nivells de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

-       Llista definitiva de personal estatutari admès (annex 1)

-       Llista definitiva de personal estatutari admès, amb canvis respecte de la sol·licitud, en la categoria professional, subgrup professional o nivell de carrera (annex 2).

-       Llista definitiva de personal estatutari exclòs (annex 3)

-       Llista definitiva de personal sanitari local o funcionari dependent de la Mesa sectorial de Sanitat que presta servei en alguna institució sanitària del Servei de Salut admès (annex 4)

-       Llista definitiva de personal sanitari local o funcionari dependent de la Mesa sectorial de Sanitat que presta servei en alguna institució sanitària del Servei de Salut exclòs (annex 5)

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de salut en un termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució.

Una vegada que els comitès específics d’avaluació hagin completat la valoració dels mèrits de formació, docència i recerca dels expedients de les persones admeses en el procediment, es publicaran les llistes provisionals de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i les llistes de les que no han obtingut la puntuació mínima exigida per assolir-lo.

Vos seguirem informant.