Llista definitiva fase d'oposició OPE auxiliar d'infermeria

Ja està disponible la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició  per cobrir places vacants de la categoria auxiliar d'infermeria del concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears

Dia 14 de febrer de 2019 en els llocs webs ibsalut.es, opoibsalut.caib.es, opoibsalut.illesbalears.cat es publica la llista definitiva de les qualificacions de les persones aspirants que han aprovat l’examen i, en conseqüència han superat la fase d’oposició per cobrir places vacants de la categoria auxiliar d’infermeria.

Dins un termini de vint dies hàbils, comptador des de l’endemà de la data de publicació de la llista (fins 15/03/2019), les persones que han superat la fase d’oposició han d’acreditar els mèrits que s’indiquen en l’annex 3 de la convocatòria per a la fase de concurs presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015.

Els mèrits s’han d’acreditar i valorar sempre en referència al terme final del termini per presentar les sol·licituds.

Enllaç amb la web