OPE Infermeria

Al BOIB Núm. 19, de 12 de febrer de 2019, es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermera/ infermer i es determina el lloc, la data i l'hora de celebració de l'exercici de la fase d'oposició.

 

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.

Determinar que l'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 12 de maig de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents:

- Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma.

- Menorca: Institut Cap de Llevant. C/Francesc F. Andreu, 2. Maó.

- Eivissa: Institut Isidor Macabich (C/Blanca Dona s/n) i Institut Sa Blanca Dona (Carretera Sant Antoni km 1,2).

LListat de persones admeses i excloses AQUí