OPE Administratiu

Amb data 19 de gener de 2019 es publica al BOIB les llistes provisionals de persones aspirants  admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions.