Mesa Sectorial de dia 4 d'abril de 2016 per a la convocatòria ordinària d'interinitats per al curs 2016-17

A la Mesa Sectorial, que s'incià el dijous dia 31 de març i acabà dilluns dia 4 d'abril, s’ha tractat la regulació de la convocatòria pública per formar bosses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2016-2017.

Finalment, la convocatòria queda de la següent manera, encara que podria patir alguna petita modificació:

Termini de presentació de sol·licituds

Previsiblement, del 13 al 29 d’abril

Qui ha de participar?

Tots els aspirants a cobrir una plaça com a funcionari interí docent han de participar a la convocatòria, tant si ja formen part de les llistes com si es tracta de nous aspirants.

També hi han de participar les persones que excloses per català o pel Màster de formació.

En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat de manera telemàtica o presencial.

Opcions

Les persones que ja figuren a les borses del curs 2015-2016 podran modificar l’opció d’illes, d’itinerància, de mitja jornada i les funcions a les quals poden optar.

Pacte d’estabilitat

Arribam a la segona part del pacte. Pel curs que ve, tothom perd la seva condició de pacte. Les persones que obtinguin una nova plaça de pacte el curs 2016-17, tendran compromís de feina entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2018.

Renúncies justificades i situació de disponible

Els únics motius de renúncia justificada que es mantenen són aquells que poden donar lloc a reserva de plaça. Són els següents:

  • Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionar una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.
  • Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.    
  • Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent.

Per altra banda, a partir del curs que ve, tothom es podrà posar, d’acord en si vol fer feina o no, en situació de disponible o no disponible.

Els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles en qualsevol moment i sense al·legar cap causa justificada, excepte que se’ls hagi adjudicat una plaça o se’ls hagi ofert una substitució.

Estar com a no disponible significa que no podrem participar a cap de les adjudicacions que es facin (de vacants o substitucions) ni ens podran oferir cap substitució via telefònica ni via correu electrònic, sense perdre la nostra posició a la llista.

Per tornar a la situació de disponibles ho podem fer trimestralment, deu dies hàbils abans de la finalització de cada trimestre.

Terminis excepcionals per a esmenar determinades causes d’exclusió

Tota la documentació nova s’ha d’entregar dins el termini de presentació de sol·licituds (fins dia 29 d’abril).

Excepcionalment, el requisit de català (capacitació) i el requisit de formació pedagògica i didàctica (màster o curs de formació) es podran aportar fins el 8 de juliol. A més, ambdós requisits es podran tornar a presentar a partir de l’1 de setembre amb les consegüents modificacions de la posició a la llista.

Canvis en el barem de valoració dels mèrits

L’apartat 2 (Formació acadèmica i activitats de Formació) passa a tenir una puntuació màxima de 30 punts, 5 més que els que tenia fins ara. L’apartat 1 (Experiència docent) no varia.

Durant els dos següents cursos no hi haurà cap modificació, gràcies a l’existència del pacte d’estabilitat, però és possible que el curs 2018-19 torni a augmentar. A més, la Conselleria s’ha compromès, pel mateix curs, a aconseguir baremar tots els aspirants a interinitats, hagin estat tutoritzats o no.

Modificacions en l’Annex 4 de titulacions

La Conselleria modificarà algunes titulacions i requisits per a accedir a determinades funcions del cos de professors tècnics de formació professional. Es tracta de quatre especialitats (Cuina i Pastisseria, Serveis de Restauració, Perruqueria i Estètica), per a les quals es regulen els requisits d’un any d’experiència docent en la matèria, dos anys d’experiència laboral, o el títol de tècnic superior de la mateixa família professional.

En aquest punt, l’STEI ha demanat que es revisi tot l’annex de titulacions, des del principi fins al final.

S'estableix una transitòria de manera que les persones que no tenen les titulacions deifnides a l'annex 4, però que sí compleixen els requisists marcats a l'apartat 3.1.5.2, tenen 6 anys per assolir una de les titulacions admeses a l'annex 4.

Interinitats i reserva de places per a discapacitats

La Conselleria ens ha fet una proposta en relació a places per a persones amb alguna discapacitat. Consistiria en oferir per a la gent discapacitada totes aquelles places que a les oposicions se’ls reserven i que, si no es cobreixen, passen a formar part del còmput de les places de l’oferta lliure. L’STEI valora aquesta mesura de manera positiva, com una primera passa per a tirar endavant aquesta demanda, però reclama una solució global adreçada a fer possible la plena integració d’aquest col·lectiu dins les plantilles de professorat del nostres sistema educatiu.    

Adjudicació de places (tràmit telemàtic del mes de juliol o agost)

En el procés d’adjudicació de destinacions provisionals de l’estiu, de participació obligatòria, els aspirants estaran obligats a sol·licitar com a mínim una plaça d’alguna de les especialitats en què estiguin admesos.

Les places s’adjudicaran d’acord amb l’ordre següent:

  1. Places del cos de mestres.
  2. Places del cos de professorat d’ensenyament secundari.
  3. Places del cos de professors tècnics de formació professional.
  4. Places dels cossos de règim especial.

No participar d’aquest tràmit telemàtic ens posarà automàticament en situació de no disponibles.

Altres qüestions

Per altra banda, encara hi ha algunes qüestions que l’STEI havia plantejat, i que no s’han recollit per part de la Conselleria a la redacció definitiva. Són, entre d’altres, les següents:

  • Adjudicacions cremallera. És a dir, la possibilitat d’intercalar places de diferents cossos a l’adjudicació de places.
  • L’equiparació dels drets dels funcionaris interins als dels funcionaris de carrera (assumptes propis, serveis especials…).
  • La possibilitat d’avançar el cobrament de l’estiu dels interins amb 165 dies de feina, previst per a l’any 2018 a l’Acord Marc.

Assumptes propis

L’STEI ha registrat una petició, emparant-se en la directiva europea que permeté que els interins tenguin reconeguts els triennis i que ens facilità la victòria judicial que ha permès que s’equiparin als funcionaris de carrera pel que fa als sexennis, on es sol·licita una de les llicències cabdals que encara no tenen reconeguts i que els allunyen de l’equiparació amb els funcionaris de carrera.

Un dels drets més bàsics, que possibilitaria una molt millor conciliació de la vida laboral i familiar, és la llicència per interès particular. Aquesta llicència no és retribuïda i es un dret reconegut als funcionaris de carrera sense necessitat de justificació, a raó d’un màxim de tres mesos cada dos anys, i sempre d’acord amb les necessitats de servei.

Que els interins també la puguin gaudir és més que necessari, ja que resoldria situacions en ocasions prou greus de conciliació.

 

A la Mesa Tècnica d’aquest dimarts, dia 22 de març, s’ha tractat la regulació de la convocatòria pública per formar bosses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2016-2017.

Finalment, la convocatòria queda de la següent manera, encara que podria patir alguna petita modificació:

Termini de presentació de sol·licituds

Previsiblement, del 13 al 29 d’abril