Oposicions 2017. Mesa sectorial de 16 de març

Hem tractat el tema de les oposicions per a enguany. Des de l’STEI hem encetat la nostra intervenció dient que aquest no era el nostre model per a l’accés a la funció pública docent, i que havíem tengut molt poc temps per a estudiar a fons tota la documentació. Tot seguit us exposam les novetats més destacades:

  • Inscripció a les oposicions. Serà segurament a finals del mes del març o a principis d’abril
  • Inici de les proves. Podria ser dia 23 de juny. 

A més, vàrem demanar explicacions del cost tan elevat de les taxes per a les oposicions.

Des de l’STEI vàrem reclamar, una vegada més, la necessitat de fer una planificació exhaustiva i rigorosa de les oposicions dels anys 2018 i 2019, tant pel que fa a places, especialitats, illes de destí i procés per a l’accés a la funció docent. També sol·licitàrem que les ofertes d’ocupació docent han d’anar acompanyades de plans d’estabilitat per al professorat interí, així com la necessitat d’adequar la normativa que permeti l’accés diferenciat del personal interí a la funció docent.


TRIBUNALS

En aquest apartat, el que vàrem demanar va ser:

  • Un canvi en el sistema de sorteig dels membres dels tribunals, i que aquest es fes amb un número a cada docent i no amb el clàssic sorteig de les lletres. Hi ha alguns llinatges amb unes lletres concretes (que comencen per A o B) que tenen moltes possibilitats de sortir elegits cada vegada que hi ha oposicions.  Ens varen dir que ho consultarien als informàtics de la Conselleria i que s’ho estudiarien.
  • Que el fet d’inscriure’s a les oposicions per a l’accés a cossos docents de grup superior o per a l’adquisició de noves especialitats serà motiu d’exclusió dels tribunals. La conselleria va acceptar aquesta demanda.
  • Vàrem demanar que el tribunal pengi els criteris d’avaluació amb un més d’antelació com a mínim i no només una setmana, tal com marca l’esborrany. Ens varen dir que s’ampliarà el termini però serà complicat que arribi a un mes.

També ens varen dir que els tribunals es constituiran per illes i s’intentarà, sempre que sigui possible, seleccionar els seus membres entre el professorat amb destinació en aquella illa.

BAREM DE MÈRITS

  • Vàrem demanar que s’eliminàs la puntuació per haver estat professor de religió a l’apartat 3.4 del barem de mèrits. Des de la Conselleria ens varen comentar que no es pot eliminar aquest apartat, en compliment d’una sentència del Tribunal Suprem.
  • A petició nostra, la Conselleria s’ha compromès a estudiar la incorporació en el barem de mèrits dels serveis prestats pel professorat interí, en la seva tasca com a coordinadors de cicle, caps de departament, membres d’equip directiu.
  • De la mateixa manera, ens varen dir que estudiaren incloure en els apartats de mèrits les publicacions i la participació en ponències, tot i que per a aquesta convocatòria ho veuen complicat. 
  • Pel que fa als cursos de formació permanent, ens varen dir que es podrien incloure els trams de cursos d’entre 4 i 9 crèdits amb la puntuació proporcional corresponent.
  • Igualment ens digueren que s’estudiarien la puntuació de les titulacions de català com a capacitació docent i incloure-les com a mèrit.

PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES

Des de l’STEI vàrem demanar aclariments respecte de la programació de l'especialitat d'Intervenció Sociocomunitària i Serveis a la Comunitat. La conselleria s’ha compromès a estudiar el redactat i a adequar-lo a la realitat.

També vàrem fer aportacions referents a altres programacions i la Conselleria es va comprometre a estudiar-les.

PART PRÀCTICA

Vàrem demanar canvis i concrecions en els redactats de com han de ser les parts pràctiques. Aquest ha estat un punt difícil perquè la conselleria ha consultat experts en les matèries. Així i tot, des del nostre punt de vista, el redactat actual és millorable.

ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS

Queda confirmat que els docents que vulguin adquirir noves especialitats poden anar a qualsevol illa en la qual hi hagi tribunal. Aquests docents estaran dispensats de formar part de tribunals de la seva especialitat.