Oposicions docents 2010. Fase de concurs

Documents a aportar
Full autobarem

No cal aportar la documentació justificativa dels mèrits que figurin al portal del personal dels següents apartats

  • Experiència docent en centres públics de les Illes Balears.
  • Cursos de formació permanent.
  • Exercici de funcions específiques (director, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt, cap de departamanet, coordinador de cicle).
  • Ponències i coordinacions.