L’STEI denuncia la discriminació que pateixen les interines docents en permís de maternitat

L’STEI demana, una vegada més, que les interines en permís de maternitat puguin esser nomenades, i que deixin així de patir la discriminació actual respecte de la resta d’aspirants a interinitats.

A la darrera mesa sectorial d’Educació, el sindicat va fer aquesta demanda al·legant que a altres comunitats de l’Estat espanyol la legislació vigent permet aquesta possibilitat. Però la Conselleria no la va voler acceptar perquè va assegurar que cap altre col·lectiu de les Illes Balears la permetia, i per tant, no volia incórrer en un greuge comparatiu.

Però l’STEI ha pogut saber que aquesta informació és falsa. Dins el cos de treballadors de l’àmbit sanitari, qualsevol mare dins el període de 16 setmanes de permís de maternitat pot ser nomenada amb les mateixes condicions que qualsevol altre treballador. A l’”Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 pel qual es regula la  orsa general de treball per al personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears”, l’article 25 diu:

25. Persones que gaudeixen del permís per maternitat o paternitat o de la  prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural.

Aquestes persones poden optar per:

  1. Renunciar al nomenament sense que això suposi passar a la situació de no disponible ni l’exclusió de la borsa general.
  2. Acceptar el nomenament. Una vegada acceptat el nomenament, poden continuar gaudint del permís fins que acabi el període legalment reconegut per a la prestació. Aquest temps se’ls computa a l’efecte de serveis prestats i d’experiència professional.

Sempre que el nomenament temporal no hagi acabat abans del permís, s’han d’incorporar a la plaça objecte del nomenament l’endemà de l’acabament del permís esmentat.

Per tant, és només potestat i voluntat de la Conselleria establir les mesures urgents i adequades per acabar amb aquesta discriminació.

L’STEI exigeix que les interines docents puguin esser nomenades, i deixin de ser discriminades respecte d’altres col·lectius d’aquesta mateixa comunitat autònoma.