Regulació d'interinitats (Mesa tècnica de 20 de març)

Finalment, dia 19 a les 15h la Conselleria va enviar al sindicat la proposta que s’havia de debatre un dia després a les 12h, la proposta

A partir d’aquest  document s’han de desenvolupar les bases generals i les convocatòries anuals i, per tant, es fa difícil fer unes consideracions objectives sense conèixer les normatives que desenvoluparan aquesta proposta.

Tot i així, s’especifiquen tota una sèrie de qüestions sobre les quals es fa més que necessari que l’STEI presenti una proposta alternativa.

Regulació de les llistes d’interinitats

L’STEI demana que tots els tràmits (per formar part de les llistes i tria de places) siguin posteriors a la publicació de vacants, de manera que ningú hagi d’establir les seves opcions d’illes, mitja jornada, etc., sense conèixer les places a les quals pot optar.

L’STEI demana que el tràmit per formar part de les llistes sigui només necessari en cas de no estar d’acord amb el que figura al portal del personal o per poder canviar opcions.

És necessari establir una 2a adjudicació telemàtica de vacants la segona setmana de setembre, per a totes les places sorgides a finals d’agost i principis de setembre.

L’administració estableix una llista única d’acord amb:

  1. Totes les persones que han fet feina com a mínim 60 dies des de l’1 de setembre de 2008, a les quals s’aplica el mateix barem que el curs 2013-14. L’STEI demana reduir de 60 a 1 dia el requisit per formar part d’aquest grup o que els 60 dies no siguin a partir del 2008 sinó al llarg de tota la vida laboral de l’aspirant.
  2. La resta d’aspirants ordenats per: nota d’expedient, dies treballats, data de convocatòria, més edat. L’STEI ha demanat que aquest aspirants s’ordenin tenint en compte tots els mèrits que figuren al barem previst a les bases generals i no únicament per la nota de l’expedient acadèmic.

L’STEI aposta per una llista diferenciada per cossos, igual que les bases que regulaven des del curs 2004-05 fins al 2007-08, i també les regulacions anteriors, per garantir les especificitats de cada cos.

La Conselleria proposa que el barem sigui el mateix que el del curs actual. Segons l’STEI, és correcte aplicar un barem continuista però demana incloure ítems presents al Concurs general de trasllats (publicacions, càrrecs ocupats, etc.).

Tutorització

Tal com ha reclamat sempre l’STEI, la tutorització establerta per la normativa estatal deixa de tenir caràcter punitiu i passa a ser formativa i d’acompanyament.

Per accedir al procés de tutorització exigeixen 60 dies en un mateix curs escolar. Segons l’STEI s’ha de reduir aquest nombre i  no limitar-lo a un sol curs escolar.

Pacte d’estabilitat

La proposta de la Conselleria estableix un pacte de només 2 anys. L’STEI demana un pacte de 2+2 anys, de manera que, després dels dos primers, es tornin a oferir, com a mínim, el mateix nombre de places de pacte que es varen oferir a l’inici del mateix. D’aquesta manera tothom podria tornar a accedir a la condició d’interí de pacte el tercer any.

D’altra banda, la Conselleria ofereix 1100 places de pacte. A la darrera mesa tècnica, l’STEI va demanar tantes places de pacte com vacants estructurals adjudicades. En aquesta mesa, l’STEI ha proposat 1700 places de pacte.

Tal com exposa la introducció de la proposta, “L’experiència docent és un element clau a l’hora d’establir un barem que ponderi degudament els principis que han de regir l’accés a la funció pública docent” i, per altra part, “s’ha de procurar aprofitar l’experiència docent del personal funcionari interí i propiciar l’estabilitat laboral d’un nombre important d’interins”. En aquest sentit, la proposta de la Conselleria lliga l’accés al pacte a l’adjudicació d’unes places concretes repartides proporcionalment a totes les illes. Segons l’STEI, no totes les places són de difícil provisió i, per tant, es pot establir una relació de 70%/30% entre les persones que accedeixen al pacte per puntuació i les que hi accedeixen per l’adjudicació d’una plaça de difícil provisió. D’aquesta manera es respecta el principi de l’antiguitat com a factor determinant per garantir l’estabilitat.

L’estabilitat, en cas de desplaçament, s’ha de garantir a la mateixa illa i al mateix cos (però no funció) que la plaça ocupada.

En cas de desplaçament, si s’han d’acceptar substitucions, sempre s’ha de garantir un nomenament de l’1 de setembre al 31 d’agost.

L’accés al pacte ha de ser voluntari i les bases han de permetre renunciar a la condició de pacte en qualsevol moment.

Altres

L’STEI ha demanat  que no augmentin en cap cas les places perfilades amb el B2 d’anglès. El curs anterior representaven el 2% de les places adjudicades a dia 31 de juliol i és previsible que es dupliqui de cara al curs vinent a causa de la implantació del TIL. L’STEI demana que la incidència d’aquestes places sobre el pacte d’estabilitat sigui mínima.

El sindicat defensa, d’altra banda, que es mantengui l’adjudicació preferent per a majors de 55 anys amb 10 anys d’experiència en les substitucions.

Un altre aspecte que l’STEI considera necessari és establir dins el procés algun mecanisme que permeti que els i les docents víctimes de violència de gènere o amb alguna discapacitat greu puguin accedir a llocs de feina adaptats a la seva situació.