Tutorització interins: la Conselleria d'Educació incompleix els acords de la Mesa Sectorial

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (CECU) incompleix l’acord pres a la mesa sectorial del mes de novembre, on es pactà que els interins substituts que cobreixin una baixa per maternitat amb risc i de durada prevista per tot el curs escolar serien tutoritzats.

La CECU dimarts 12 de novembre publica la Resolució que fa públiques les llistes provisionals dels docents interins substituts que han de ser tutoritzats i la dels interins substituts exempts de tutorització, on efectivament es preveuen els supòsits acordats en la darrera mesa sectorial. Però passats 3 dies es torna a publicar una Resolució que fa una correcció d’errades i on aquets supòsits són suprimits de les llistes provisionals de substituts objecte del procés de tutorització. Així la CECU incompleix amb els acords sectorials als quals va arribar a principi de mes en Mesa Sectorial.

L’STEI ha exigit explicacions sobre l’incompliment de l’acord sectorial i la Conselleria ha contestat que la Resolució que regula el procés de tutorització d’interins substituts (BOIB núm. 153, de 7/11/2013), on fa referència a les “substitucions” de l’apartat “Professors funcionaris interins substituts objecte de tutorització” interpreta que ”[...] o s’hagi adjudicat una substitució d’una durada prevista de tot el curs escolar 2013-2014, abans de l’1 de novembre, en el mateix centre [...]” que “substitucions” només són les que origina una comissió de serveis, deixant defora els supòsits acordats en Mesa Sectorial. Aleshores, la CECU fa diferència allà on la norma no n’hi fa i d’aquesta manera perjudica els docents interpretant una norma en contra dels administrats.

L’STEI sempre ha estat en desacord amb el procés de tutorització dels interins perquè fa més difícl accedir a la carrera docent i genera precarietat laboral. Des d’aleshores, ha intentat suavitzar l’impacte d’aquest procés atès que la norma crea incomptables supòsits injustos que no queden emparats per la norma que ho regula, i discrimina docents que sí gaudeixen d’experiència laboral en el sector i que amb la interpretació antisocial que la CECU fa, converteix la professió de docent amb un laberint de feina precària.