Tutorització de funcionaris interins substituts 2013-2014

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 31 d’octubre de 2013 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d’abril de 2012 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears

Llistes de funcionaris interins substituts tutoritzats i exempts

Resum de la resolució

Qui pot ser funcionari interí substitut objecte de tutorització?

 • Funcionaris interins substituts als quals s’hagi adjudicat una plaça vacant.
 • Funcionaris interins substituts als quals s’hagi adjudicat una vacant sobrevinguda.
 • Funcionaris interins substituts als quals s’hagi adjudicat una substitució d’una durada prevista per tot el curs 2013-2014.
 • En tots els casos, abans de l’1 de novembre i en un mateix centre.

Qui no s’ha de sotmetre a aquest procés? (S’han de complir tots els requisits)

 • Els qui se’ls hagi adjudicat una plaça vacant, una vacant sobrevinguda o s’hagi adjudicat una substitució d’una durada prevista de tot el curs escolar 2013-2014, abans de l’1 de novembre de 2013, en un mateix centre.
 • Hagin exercit la docència en centres públics d’ensenyament de les Illes Balears un total de 180 dies des de l’1 de maig de 2008 fins al 31 d’agost de 2013.
 • No hagin estat sancionats com a conseqüència d’un procediment disciplinari des de l’1 de maig de 2008 fins al 31 d’octubre de 2013.

Qui pot ser professor tutor del professor funcionari substitut?

 • Un professor funcionari de carrera del centre i designat pel director d’aquest.

En el cas del cos de mestre:

 • Als CEIP, el tutor ha de ser un mestre de la mateixa especialitat o el coordinador del mateix cicle en que l’interí imparteix classe.
 • Als IES, el tutor ha de ser el cap de departament.

En la resta de cossos:

 • El tutor ha de ser el cap de departament, sempre que sigui funcionari de carrera del mateix cos.
 • En cas que no hi sigui, el tutor ha de ser un altre professor del departament que sigui del mateix o d’un cos de grup superior.
 • Quan no es doni cap dels anteriors casos, el tutor ha de ser un altre professor del centre del mateix o d’un cos de grup superior.

Quina atenció ha de rebre el funcionari interí substitut per part del seu tutor?

 • Suport, assessorament i facilitació d’estratègies per desenvolupar la tasca professional referides a les funcions específiques dels professors en relació amb la programació didàctica i l’ensenyament de les diferents àrees, matèries, assignatures o mòduls, i en relació amb l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes, juntament amb la gestió de l’aula, el treball en grup, la resolució de conflictes, la tutorització dels alumnes, individual i de grup, i qualsevol altra qüestió que el professor tutor cregui convenient.
 • Facilitació de la inserció professional al centre.
 • Rebre còpia dels dos informes que es remeten a la comissió de valoració (informe inicial dels primers 4 mesos i informe final en acabar els 6 mesos).
 • Assistència del tutor com a mínim a 3 sessions de classe per observar la feina i si cal orientar.

Els funcionaris interins substituts, han de realitzar cap activitat formativa específica?

 • Sí, han de realitzar una activitat formativa específica dissenyada per Servei de Formació Contínua i la xarxa del CEP, (durada de 20 hores).
 • Contingut de l’activitat formativa; didàctica general, organització escolar i funcionament dels centres educatius.
 • La formació ha de ser a distància.
 • No, els que hagin superat el curs específic de tutorització, han de fer una activitat de formació de la seva especialitat, d’organització escolar, de metodologia, d’ensenyament de i en llengües estrangeres o de TIC. (Durada 20 hores del Programa Anual de Formació 2013 – 2014 de la CECU).

Fins quan dura la tutorització dels professors interins substituts?

 • Fins dia 16 de maig de 2014 en que l’aspirant ha d’acreditar davant la comissió de valoració haver superat l’activitat formativa específica. (Còpia de la pàgina del portal del personal on hi figuri el certificat del curs).
 • La no realització o superació del curs formatiu conduirà a la comissió de valoració a qualificar a l’aspirant com a no apte.

Qui avalua als professors interins substituts?

 • La comissió de valoració del centre, sempre que l’aspirant hagi superat l’activitat formativa abans comentada.
 • Es potestatiu, de la comissió de valoració, entrevistar a l’aspirant abans d’emetre un dictamen de valoració.
 • La comissió de valoració emetrà el dictamen de valoració que ha de concloure amb la qualificació d’APTE o NO APTE.
 • Si l’aspirant es qualificat com a NO APTE, la comissió ha d’emetre un informe específic sobre les accions duites a terme, amb una valoració detallada i raonada sobre l’aptitud de l’aspirant.

Es poden presentar al·legacions al dictamen de valoració?

 • Sí, en un termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data de lliurament del dictamen a l’aspirant.
 • La comissió ha de resoldre les al·legacions presentades i ha d’emetre un dictamen final.

On s’ha de publicar la resolució amb la relació de funcionaris interins substituts declarats APTES o NO APTES?

 • Al web de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans (http://dgpdocen.caib.es)

Contra la resolució que faci pública relació de funcionaris interins substituts declarats APTES o NO APTES hi cap recurs?

 • Sí, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans en el termini d’1 mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució al web.
 • O un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 2 mesos comptador des de l’endemà d’haver-se publicat la resolució al web.

Un aspirant qualificat com no apte, pot repetir el procés de tutorització?

 • Sí, però de forma excepcional i només una sola vegada, quan tornin ser nomenats.