Tutorització funcionaris docents interins substituts. Curs 2011-12

A la Mesa Sectorial d’Educació celebrada l’11 d’octubre es va tractar la fase de tutorització per al curs 2011/12.

Seran tutoritzats els funcionaris interins substituts als quals se’ls hagi adjudicat una vacant de tot el curs en el mateix centre abans de l’1 de novembre.

Respecte als cursos anteriors hi ha canvis. Gràcies a les aportacions de l’STEI-i, la Conselleria ha introduït exempcions a la realització de la tutorització. No hauran de fer la tutorització i obtindran la condició de funcionari interí els professors interins substituts que compleixin TOTS i CADASCUN dels següents requisits:

  • Se’ls hagi adjudicat una plaça vacant per a tot el curs escolar 2011-2012 abans de l’1 de novembre de 2011 en un mateix centre.
  • Hagin exercit la docència en centres públics d’ensenyament de les Illes Balears un total de 360 dies de l’1 de maig de 2008 al 31 d ‘agost de 2011.
  • No hagin estat sancionats com a conseqüència d’un procediment disciplinari des de l’1 de maig de 2008 fins al 31 d’agost de 2011.
  • No hagin estat declarats per segona vegada no aptes en el procés de tutorització.

Tot i que la introducció d’aquestes causes d’exempció ens semblen positives, les  consideram del tot insuficients.

L’STEI-i ha tornat a mostrar la seva absoluta disconformitat amb el model actual de tutorització, ja que consideram que qualsevol persona contractada hauria de ser tutoritzada. L’STEI-i considera que:

  • Un interí substitut hauria de necessitar només 5 mesos de feina per poder ser tutoritzat, ja que els funcionaris en pràctiques han de fer 5 mesos de feina per poder passar el procés. Igualment, les mares amb permís de maternitat, haurien de poder compatibilitzar el permís de maternitat, l’acumulació de la lactància i la tutorització.
  • Si un interí substitut té un contracte per menys de 5 mesos però a continuació se li prorroga el contracte, hauria de ser tutoritzat.
La tutorització no pot declarar apte o no apte els interins substituts (BOIB núm. 136 de 27 de setembre de 2008) perquè l’inici i el final de la relació laboral entre la persona interina i l’administració ja està definida per la llei.