L'STEI sol·licita una mesa sectorial per tractar la integració del professorat tècnic de FP dins el cos de secundària

La disposició addicional onzena de la LOMLOE prescriu la integració d’aquest col•lectiu docent en el cos de secundària i, per tant, dins el Grup A1

Suposa posar fi a un greuge laboral i retributiu que s’ha donat al llarg de molts anys

Cada comunitat autònoma haurà de regular com es du a terme


Tal com prescriu la disposició addicional onzena de la recentment aprovada LOMLOE, el professorat tècnic de formació professional s’ha d’integrar dins el cos de secundària i, per tant, dins el Grup A1 d’escales per a funcionaris públics segons l’EBEP. Una reivindicació històrica des de la LOGSE de l’any 1990 i una passa més cap a l’assoliment del cos únic docent, reclamat per l’STEI Intersindical des de sempre.

La nova llei d’educació, a més, atorga a les comunitats autònomes la regulació d’aquesta disposició i la posada en marxa de tot allò que calgui per a fer efectiva l’assimilació del professorat tècnic de formació professional dins el cos de secundària.

L’STEI Intersindical considera que amb aquesta mesura es posa fi a una situació de greuge laboral i retributiu d’un col•lectiu que durant molts anys ha impartit docència al mateix nivell que els seus companys de secundària, amb un bagatge de coneixements en l’àmbit pràctic dels mòduls professionals molt necessari per a la bona qualitat dels ensenyaments de la formació professional.

La proposta de l’STEI Intersindical és, fins i tot, anar més enllà del redactat de la LOMLOE i fer efectiu que els docents de secundària i els del cos de professorat tècnic de FP s’unifiquin en un sol cos, per evitar, per exemple, greuges a aquelles persones tècniques que no disposen d’una titulació universitària. Cap persona amb experiència docent com a professor tècnic es pot quedar sense feina.

Per això, el sindicat ha registrat una instància adreçada al conseller Martí March en què sol•licita una Mesa Sectorial per a tractar totes aquestes qüestions i la seva aplicació com més prest millor, tan bon punt entri en vigor la LOMLOE el proper 19 de gener.

Palma, 14 de gener de 2021