El professorat d'FP amb experiència està a l'expectativa del seu futur

Ha arribat la LOMLOE al Senat i hem aconseguit estar un pas més prop de l'equiparació entre el Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) i el Professorat d'Ensenyament Secundari (PES) per continuar cap al cos únic docent. Des dels STE hem treballat argumentant i sensibilitzant els agents socials i polítics per a possibilitar aquest canvi. Aquesta llei és fruit d'aquesta feina; ara bé, ens hem quedat amb un gust agredolç en comprovar l'articulat referent als professors de Formació Professional. Amb aquesta nova llei, es crea una incertesa en no deixar clar l’accés a la funció docent al professorat amb titulació de Tècnic Especialista o Tècnic Superior. Si no tenen titulació equivalent de Grau, qui vulgui accedir a la docència únicament podrà fer-ho en la condició de Professorat Especialista (contracte laboral per hores), per la qual cosa ens trobem amb una precarització de l'ocupació; això suposa una reculada en les condicions laborals d’aquest. Per això , els STE hem fet assemblees per a conèixer les impressions de les nostres bases, feina de documentació i manteniment de diferents reunions amb grups parlamentaris que es van manifestar en forma d'esmenes de l’articulat, a favor de mantenir a aquest professorat amb titulació de Tècnic Especialista o Tècnic Superior, amb idèntics drets que la resta del cos de PTFP per a accedir al cos de PES, ja que els seus requisits d'accés a la funció pública, les seves proves d'oposicions i la feina són iguals a les de la resta i així consten al RD 276/2007 del 23 de febrer. L'equiparació prevista per la nova llei s'ha transformat en una bretxa entre docents, quan el que hom cercava era eradicar una situació injusta i, al nostre entendre, alegal. L’essència mateixa de la FP és justament aquesta simbiosi entre teoria i pràctica que mai podrà deslligar-se. Arribats en aquest punt, els STE continuarem fent feina en la millora de les condicions laborals dels docents a través de:

  • Sol·licitud a la Secretaria General d'FP la inclusió de STE en els grups de treball per a la redacció de la nova Llei d'FP que substitueix a la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional i dels Reials decrets que desenvolupin la LOMLOE referent a procediments d'Accés a la Funció Pública Docent, Adscripció del PTFP al cos de PES, etc.
  • Convocatòria d’assemblees amb les bases per a informar de la situació i evolució de les negociacions.
  • Feina interna en l'elaboració de documents que millorin l'articulat.
  • Reunions amb els diferents grups parlamentaris.
  • Anàlisi i organització de possibles accions en favor dels professors. Des dels STE continuarem lluitant perquè tots els docents que actualment es troben en el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional siguin adscrits directament al cos de Professors d'Ensenyament Secundari, independentment de llur situació administrativa. Mateixa treball, mateixes condicions.

Madrid, 23 de desembre de 2020
Secretariat de STES