Procediment extraordinari de reconeneixement de formació permanent per persones sense portal del personal

Destinataris
persones que formen part de la llista però encara no tenen portal del personal

Termini de presentació de sol·licituds
del 27 de juny al 16 de juliol, ambdós inclosos

Activitats que es tendran en compte
Activitats fetes entre la finalització de la titulació que utilitzes (s'ha d'acreditar) com a requisist per estar a les llistes d'interins i dia 31 de maig de 2018

Efectes del reconeixement
Si tot va bé, per al curs 2019-20

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de juny de 2018 per la qual s’estableix un procediment extraordinari per a la inscripció al Registre general de formació permanent del professorat de les activitats formatives reconegudes per al personal que forma part de les llistes d’interinitats per al curs 2018-2019 i no disposa de Portal de Serveis al Personal


En previsió a la possibilitat que finalment, pel curs 2019-20, la Conselleria baremi també la formació permanent a les persones no tutoritzades -promesa incomplerta per altra banda, ja que havia de ser per al curs 2018-19-, la Conselleria permetrà, fins dia 16 de juliol, que tothom que encara no té portal de personal pugui adjuntar les activitats de formació permanent que tengui fetes, al seu expedient.

La Direcció Genereal de Personal Docent ha confirmat que sí que serà així.

Activitats que es poden presentar

 • Activitats formatives organitzades pels centres de professorat o pel Servei de Normalització Lingüística i Formació.
 • Activitats formatives organitzades i reconegudes per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes.
 • Activitats formatives organitzades per les entitats col·laboradores que hagin estat homologades per la Comissió de Formació del Professorat.
 • Activitats formatives organitzades pel Ministeri d’Educació i per altres administracions educatives establertes a l’article 12.1 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017.
 • Activitats formatives reconegudes pel Ministeri d’Educació i per les altres Administracions educatives amb les condicions i límits que s’estableixen a l’article 12.2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017.
 • Activitats d’autoformació fetes des del curs escolar 2017-2018 que compleixin els requisits assenyalats a la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat.

Aclariment

Persones de la llista I i persones de la llista S amb portal del personal

 • No vas per aquest procediment extraordinari, sinó per l'ordinari.
 • Les pots entregar en qualsevol moment pel procediment ordinari (mira més avall).
 • Les tendran en compte per la propera convocatòria per al curs 2019-20.

Persones de la llista S sense portal del personal

 • Les has d'entregar fins el 16 de juliol.
 • Les tendran en compte per a la propera convocatòria, la del curs 2019-20.
 • Han d'estar fetes des de que tens la titulació que et permet formar part de les llistes i el 30 de maig. Per això, per comprovar la data de la titulació, també et fan aportar de nou el teu títol.

Documentació

 • Model de sol·licitud. Aquest model és només per aquest tràmit extraordinari
 • Tota la documentació establerta al procediment ordinari.
  • Les certificacions corresponents (a les quals ha de constar el nombre d’hores; l’homologació o el reconeixement, si escau, de la formació organitzada, homologada o reconeguda)
  • La resta de documentació que pertoqui segons la normativa vigent.
 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • IMPORTANT Titulació que utilitzes (s'ha d'acreditar) com a requisist per estar a les llistes. Ho pots acreditar amb:
  • Títols universitaris o equivalents a efectes de docència que donen accés a la funció docent.
  • Resguard que acredita l’obtenció de la titulació corresponent i el pagament de les taxes acadèmiques.
  • Certificació acadèmica oficial que acredita que s’han superat tots els requisits necessaris per obtenir la titulació corresponent i que s’han pagat les taxes acadèmiques (no es considera document justificatiu el simple extracte acadèmic).