L’STEI denuncia que no encara no han començat els programes d’intervenció socioeducativa (PISE)

STEI denuncia que encara no han començat els programes d’intervenció socioeducativa, els famosos PISE. Uns 140 alumnes de les illes Balears podrien ser-ne els afectats directament. S’ha demostrat que aquests programes redueixen el fracàs escolar dels nostres joves i que no tenen un elevat cost econòmic. El problema que no es posi en marxa aquest programa, que hauria d’haver començat el mes d’octubre, no és tant per falta de diners, ja que quasi no suposa despesa econòmica, sinó que és per falta d’organització i presa de decisions per part de la conselleria. Concretament els PISE depenen de la Direcció General Innovació.

Aquests projectes atenen alumnes d’entre 14 i 16 anys que estan desmotivats per l’estudi, amb moltes possibilitats de deixar els estudis i que amb aquests programes es motiven, recuperen la seva autoestima com estudiants i continuen de forma favorable dins els centres educatius on poden continuar amb Programes de qualificació professional inicial i obtenir la titulació d’ESO o al manco una capacitació professional i una inserció laboral.

Aquesta sí que és una prioritat a treballar per la conselleria d’Educació: la reducció del fracàs escolar i l’atenció a alumnat que té necessitats de formació i està en risc de fracàs escolar i com a conseqüència d’exclusió del mercat de treball que podria derivar en exclusió social. Aquest alumnat pot esser educat dins els centres i se’ls pot obrir la possibilitat de formació de cara a trobar una feina digna i reduir el fracàs escolar.