La Conselleria d'Educació imposa una ràtio a 3 anys, a Palma, superior a la que marca la LOE

La Conselleria d’Educació imposa una ràtio a 3 anys, al municipi de Palma, superior a la que marca la LOE

Des de l’STEI-i volem expressar el nostre rotund desacord envers la resolució dictada pel director general de planificació i centres, Miquel Martorell, que incrementa en una unitat la ràtio del nombre d’alumnes del primer curs del segon cicle d’educació infantil (alumnes de tres anys). Tot i que l’abast de la resolució  queda circumscrita a aquest curs escolar i  als centres sostinguts amb fons públics del municipi de Palma, no deixa de ser preocupant i enutjós haver de contemplar que l’única mesura a adoptar per aquesta direcció general vagi en un sentit diametralment oposat al que seria recomanable. Semblava que, a aquestes altures, ja havia quedat prou clar que la reducció de les ràtios és una de les condicions sine qua non per començar a eradicar el fracàs escolar de la nostra comunitat, que ocupa els primers llocs del rànquing de tot l’estat i per extensió de  tota Europa.

Ens sembla una mesura retrògrada, i tot i el seu caràcter suposadament excepcional, suposa un perillós precedent que molt fàcilment seria traslladable i generalitzable a la resta de municipis i als successius cursos escolars.  Des de l’STEI-i  pensam que aquesta no és la millor solució, ni tan sols podem acceptar que sigui la menys dolenta, en primer lloc perquè aquesta mesura implica assumir la derrota sense ni tan sols lluitar contra l’actual problemàtica i en segon lloc perquè suposa  tipificar, legitimar i elevar al rang normatiu el nefast STATU QUO que d’un temps ençà  afecta el món de l’educació a la nostra comunitat autònoma.

Tota la comunitat docent és conscient que molts de centres sobrepassen amb escreix la ràtio màxima de vint-i-cinc alumnes per aulaestablerta per a tot el segon cicle d’educació infantil, i que aquesta conculcació de les ràtios és extensiva a l’etapa de primària i de secundària obligatòria; però amb aquesta mesura el senyor Martorell no fa sinó consolidar i atorgar un status de dret a allò que fins ara tan sols era una situació de fet. A tot plegat hi hem d’afegir l’agreujant que suposa augmentar la ràtio ni més ni menys que al primer curs del segon cicle d’infantil, un estadi crucial i crític i que fora de tot dubte pot comprometre  tot  el futur procés d’aprenentatge dels alumnes. Encetar aquesta via suposa fer una passa endavant i quatre  endarrere.

 

Arran de tot el  que s’ha exposat; Des de l’STEI-i exigim la derogació immediata d’aquesta resolució i l’adopció de mesures que avencin precisament en el sentit d’assolir ràtios per sota de vint-i-cinc alumnes per aula a l’etapa d’infantil, per la via d’habilitar i nous espais i incrementar la plantilla de professorat en aquesta etapa. Cas que hi hagi ràtios per damunt de 25 alumnes l’STEI-i demana dos mestres d’infantil per aula.