Comissions de serveis 2019-20

Encara falten uns mesos per xerrar de les comissions de serveis per al curs 2019-20. Malgrat tot, és ben cert que el que facis al concurs de trasllats podria condicionar-les.

Per això, i tot i que encara no tenim res respecte de la propera convocatòria, hem preparat unes petites indicacions, d'acord amb la convocatòria de comissions de serveis del curs passat.

Requisits per demanar comissió de serveis

Per poder sol·licitar una destinació provisional en comissió de serveis, s’han de complir els requisits següents:

 1. Ser funcionari de carrera amb destinació definitiva.
 2. Acreditar coneixements de llengua catalana necessari.
 3. Haver sol·licitat una plaça en el darrer concurs de trasllatsa la localitat o les localitats on s’ubiquen els centres en què se sol·licita la comissió de serveis i no haver-hi desistit.
 4. No haver estat condemnat per sentència ferma per delictes sexuals.

En quins casos es pot demanar comissió de serveis sense haver concursat?

No fa falta haver concursat si es demana comissió de serveis per aquests casos:

 1. Per no haver pogut concursar perquè no fa dos anys de la darrera defintiva.
 2. Per situacions excepcionals i sobrevingudes al llarg del curs 2018-2019
  Si una persona no concursa perquè està bé al seu centre però s’esdevé algun fet sobrevingut o excepcional (per exemple l’accident d’un familiar), pot demanar comissió de serveis. S’han d’acreditar aquestes situacions i la Direcció General de Personal Docent les valorarà.
 3. Informe del Servei de Prevenció de Riscs Laborals.
  Aquest informe ha d’estar expedit a partir de l’1 de setembre de 2018 i ha d’incloure com a mesura correctora el canvi de centre de treball.

Tampoc no és necessari haver concursat si es demana comissió de serveis per

 • Per ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfils educatius[1].
 • Per raons de servei en els centres educatius[2].
 • Per formar part dels equips directius dels centres docents.
 • Funcionaris de carrera docents no universitaris amb destinació definitiva a un centre públic d’una altra comunitat autònoma, o de Ceuta i Melilla. Aquests funcionaris només poden demanar comissió de serveis per determinats motius personals o de conciliació de la vida familiar i laboral.

Funcionaris en pràctiques

Els funcionaris docents que obtinguin la primera destinació definitiva per al curs 2019-2020 només podran sol·licitar comissió de serveis en centres de la mateixa illa on tenen la destinació, per aquests motius:

 • Per conciliar la vida laboral i la familiar, en un dels supòsits següents: que en data 1 de setembre de 2019 tenguin al seu càrrec directe un fill menor de tres anys o dos fills menors de cinc anys, o que la funcionària estigui embarassada i la data prevista del part sigui anterior al dia 31 de gener de 2020.
  A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació definitiva ha de ser igual o superior a 30 km a Mallorca, 25 km a Menorca i 20 km a Eivissa.
 • Per formar part dels equips directius dels centres docents

Si no s'obté destinació definitiva, no es pot demanar comissió de serveis. S'haurà de demanar plaça al tràmit específic adjudicacións de principis de l'estiu.


[1] Metodologies globalitzadores d’aprenentatge, convivència i educació emocional, gestió d’equips i coordinació docent, metodologies d’educació inclusiva i interculturalitat, metodologies per a l’adquisició integrada de les competències lingüístiques (AICLE), tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC), comunitat educativa d’aprenentatge.

[2] Per ocupar places d’altres especialitats per a les quals estan habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària); per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres; per ocupar places que impliquin tasques de coordinació; per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre; per ocupar places d’orientació educativa en els CEIP o en els centres d’educació secundària; per ocupar places en aules UECCO; per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre, sempre i quan el darrer nivell dels nous estudis no s’hagi impartit el curs 2017-2018; per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial; per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals o títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).