Criteris de plantilla orgànica i productivitat i gratifiacions al personal docent

Informació de la mesa sectorial de dia 21 de novembre de 2017

L’STEI ha reclamat que l’oferta d’oposicions vagi acompanyada d’un augment substancial de les places de plantilla orgànica dels centres

Criteris de plantilla per al curs 2018-2019

Com a qüestió prèvia, des de l’STEI Intersindical hem manifestat que, si aquesta Conselleria, i sobretot el conseller March, consideren que la millor manera de donar estabilitat al personal docent són les oposicions, aquestes han d’anar acompanyades d’un augment considerable de les plantilles orgàniques dels centres, per tal d’evitar que molta gent quedi en situació de provisionalitat a l’espera d’un destí definitiu, com ha passat al llarg dels darrers anys.

Pel que fa a qüestions de caire més tècnic, hem expressat el nostre desacord perquè es necessiti, segons els criteris per a consolidar places, que aquestes hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos; i en canvi s’amortitzin si duen un any sense ocupar. Aquesta disparitat de criteris redueix la mobilitat dels docents del cos de mestres i, d’una manera especial, els que poden optar a fer feina als instituts de secundària.  

En el cas dels centres d’una línia d’infantil i primària, des de l’STEI ens hem oposat al fet que si volen disposar de 2 places de llengua estrangera hagin de perdre una de les 6 places d’educació primària.

Esmenes als criteris de secundària i de cicles formatius

A les plantilles dels centres de secundària amb grups consolidats des de fa 3 anys, hem demanat que la ràtio mitjana sigui de 20 alumnes o més per cada grup, i no els 25 com fixa la proposta de la Conselleria.

També hem reclamat que la primera plaça d’una especialitat es creï a partir de 8 hores lectives, i no de 10, si volem tornar a les xifres de l’any 2008. Finalment, la Conselleria ha acceptat crear-la a partir de 9 hores. De la mateixa manera que, a partir de la segona, es consolidi la darrera plaça a partir de 15 hores lectives, i no de les 18 que proposa l’Administració.

En el cas dels cicles formatius, hem sol·licitat que es consolidi un professor de formació i orientació laboral per cada 4 grups de formació professional, no per cada 6.  

Productivitat i gratificacions al personal docent

En relació al segon punt de la Mesa Sectorial, “proposta de modificació de l’Acord de Consell de Govern de 17 d’abril de 2015, sobre productivitat i gratificacions al personal docent”, des de l’STEI hem celebrat la recuperació de les activitats de reforç i suport educatiu a l’alumnat en el marc del Programa d’Acompanyament Escolar en Centres Educatius, (PROA). A tal efecte sortirà una convocatòria adreçada als centres educatius interessats, que hauran d’enviar un projecte amb els alumnes i el professorat del mateix centre interessat en participar-hi. També hem valorat positivament la participació en programes de difusió i promoció de la formació professional, que seran impartits per professors de formació professional.

També hem considerat molt positiu que, dins aquest apartat, s’hi inclogui la revisió de la documentació acreditativa de la realització de cursos de formació del professorat, un fet que obre la porta a poder donar compliment al compromís adquirit en Mesa Sectorial de baremar, com més prest millor, tots els mèrits de les persones interines que formen part de la llista de professorat interí substitut, incloses les activitats de formació permanent.

 

Palma, 23 de novembre de 2017

Secretaria d’ensenyament públic