COVID-19

L’STEI denuncia l’ambigüitat de les instruccions, la seva manca de consens i l’oblit de l’etapa d’infantil

L’STEI Intersindical expressa el seu malestar i desacord per la manera com s’han elaborat les instruccions per al desenvolupament i l’avaluació del darrer trimestre, que es varen publicar al BOIB dissabte passat; sense comptar amb les aportacions del professorat i sense haver-se tractat a la Mesa de concertada.

El sindicat considera, des d’un punt de vista general, que les instruccions publicades carreguen d’una excessiva burocràcia la tasca dels docents, que es veu obligat a fer un replantejament accelerat de les programacions didàctiques, i descuiden la part emocional de l’ensenyament, en una situació tan complexa per a molts infants i joves i les seves famílies.

Llegeix més...

Carta al secretari d'Estat d'Educació sobre les instruccions del 3r trimestre

L'STES, la confederació estatal de què forma part l'STEI Intersindical, ha adreçat aquesta carta al secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiara, en què es reclama la seguretat jurídica necessària tant pel que fa en aquest darrer trimestre escolar com per al curs que ve.


Sr. Alejandro Tiana, Secretari d'Estat d'Educació.

La Confederació de STEs-intersindical vol transmetre-li, mitjançant el present escrit, el seu malestar per la manera com s'han gestat els Acords per al desenvolupament del tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021. Aquesta organització és conscient de les dificultats de tota mena que les diferents Administracions educatives, començant pel mateix Ministeri, estan trobant per gestionar l'educació en el context d'un estat d'alarma. Ara bé, i precisament per això, aprovar una sèrie de mesures que tenen a veure amb l'essència de l'activitat lectiva, així com amb l'organització del final i el començament del curs escolar, hauria d'haver-se fet amb la participació de les organitzacions sindicals que representam un dels actors principals del fet educatiu, és a dir: els i les docents.

Llegeix més...

Instuccions avaluació final de curs 2019-2020

La Conselleria d'Educació ha enviat a les entitats que formen part de la mesa de concertada les instruccions per a dur a terme l'avaluació final aquest curs 2019-2020. La Conselleria recorda que tot allò referit a la promoció i titulació s’haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.

Instruccions per a FP i EASDIB

Avaluació 2n cicle EI i EP

Avaluació ESO

Avaluació Batxillerat

Orientacions avaluació ESPA i EAS

Dia 18 d'abril s'han publicat al BOIB les instruccions per a l'avaluació a causa de la COVID-19.

 

Permís remunerat aprovat pel Govern central

El govern ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari el Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula la paralització de tots els sectors no essencials i la implantació d'un "permís retribuït recuperable obligatori", detallant la llista de sectors que no es veuran afectats per aquesta mesura.

Es suspenen les activitats no essencials durant dues setmanes a partir d'aquest dilluns, 30 de març, amb l'objectiu de frenar la propagació del coronavirus. L'objectiu és aconseguir "una mobilitat absolutament reduïda", aconseguint que els dies laborables siguin similars als diumenges. En ell, es recullen els sectors considerats essencials i els treballadors dels quals no podran acollir-se a aquest permís.

El permís sense sou que contempla aquest RDL no és aplicable a:

  • Treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE).
  • A qui estigui de baixa mèdica o en situació d'incapacitat.
  • A qui gaudeixi de permís de maternitat o paternitat.

Tampoc per aquells que estiguin treballant des de casa. Si permet el teletreball, excepte pacte contrari entre empresa i treballadors.

Què és el permís retribuït?

És un permís obligatori aprovat pel Govern. El Reial decret llei que el regula ha entrat en vigor amb la seva publicació en el BOE, i afecta els que treballen en empreses i institucions públiques i privades l'activitat de les quals no ha sigut paralitzada per l'Estat d'Alarma establert pel RD 463/2020, de 14 de març. La seva duració és entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, ambdós inclosos. Els treballadors hauran de recuperar les hores no treballades en aquestes jornades.

Com afecta a les meves retribucions?

Els i les afectades tindran dret a percebre íntegrament la retribució que els hagués correspost si haguessin estat treballant. Això inclou salari base i complements salarials, abonats per les empreses o institucions ocupadores. I així mateix: "es mantenen vigents totes les obligacions d'empreses i persones treballadores pel que fa a la liquidació i cotització de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta".

Quant de temps dura?

La seva duració és de 8 dies laborables, a comptar des del dilluns 30 de març, la recuperació del qual han de negociar empreses i treballadors per a compensar-los abans del 31 de desembre de 2020. La norma especifica per a la recuperació d'aquests dies haurà de negociar-se en un període de consultes "obert a aquest efecte entre l'empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una duració màxima de 7 dies".

També recull que aquesta recuperació d'hores, "no podrà suposar l'incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i el conveni col·lectiu, l'establiment d'un termini de preavís inferior al recollit en l'article 34.1 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui aplicable".

A quines treballadores i treballadors afecta, i a qui no l'afecta?

Afecta els treballadors no essencials que encara continuassin acudint al seu lloc físic de treball.

No afecta tots els considerats essencials.

Com sap un treballador si ha d'anar al seu treball?

Cada empresa ha de saber si està en un dels supòsits i haurà d'informar el treballador que es troba en aquesta situació de permís retribuït recuperable.

Què han de fer les empreses afectades?

Segons el Reial decret llei, "Les empreses que hagin d'aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest RDL podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable".

Els sectors que el Govern considera essencials i no poden parar són els descrits en l'ANNEX del Reial Decret Llei que hi ha enllaçat a continuació:

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3760