El dia 29 d’abril de 2011 ha sortit publicat al BOEnúm. 102, pàg. 43659 el  VII Conveni Col·lectiu d’ensenyament i formació no reglada .

Accedir al Conveni.

Cal destacar:

 

 1.- l’àmbit temporal del conveni va de 1 de gener de 2010 a 13 de desembre de 2014.

 

 2.- a l’article 9,el període de prova dels treballadors del grup I (amb titulació universitària) passa respecte al conveni anterior de 3 a 6 mesos.

 

 3.- No varia la jornada laboral respecte al conveni anterior.

 

-grup I : 1446 hores anuals

 

-grup II: 1.716 hores anuals.

 

 4.-  no varia l’article 16 referent  al període de vacances.

 

 5.- s’actualitza el tema de article 20 referent a la conciliació laboral i maternitat i s’introdueix un punt nou el –6- que fa referència a la igualtat efectiva entre dones i homes (llei 3/2007 de 22 de març)

 

 6.- referent a les retribucions recollides a l’article 38 referent als increments salarials queda de la següent manera:

 

-2010 increment del 0’8%

 

-2011 Increment del 1%

 

-2012 increment de 1’5%

 

- l’any 2012 es negociarà la revisió salarial de 2013.

 

 7.- a l’article 33 referent a la seguretat i salut laboral s’introdueix un punt 4 on s’acorda la constitució d’un òrgan específic per a la promoció de la salut i la seguretat en el treball de caràcter paritari i estatal. Tracta també de la seva composició i de les funcions d’aquest òrgan. I un punt 5 sobre la violència de gènere , referint-se a la llei 1/2004 de 28 de desembre.