Actualitat

Increment retributiu del 0'25% a la concertada

El BOIB núm. 153, de 9 de novembre de 2019 publica l’Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2019 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, amb l’increment salarial establert en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic

La pujada es veurà reflectida a la nòmina de novembre, i inclourà els endarreriments dels mesos de juliol a octubre.

Aquest increment del 0,25 % (respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018) amb efectes d'1 de juliol de 2019 estava condicionat a que el PIB a preus constants de 2018 arribàs al 2'5 %, fet que efectivament s’ha produït.

Vegeu el BOIB.

Vegeu les taules salarials actualitzades.

Llistat definitiu sol·licituds abril i maig de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades els mesos d'abril i maig de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des del mes de maig i de juny, respectivament.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 23 de novembre.

Vegeu la resolució de les sol·licitud presentades el mes d'abril.

Vegeu la resolució de les sol·licitud presentades el mes de maig.

Signatura addenda Jubilacions Parcials

Dia 9 d’octubre de 2019, s’ha celebrat una reunió de la mesa de l’ensenyament concertat amb un únic punt en l’ordre del dia: passar a signatura de les entitats l’addenda de l’acord de 25 d’abril de 2018 sobre les condicions de jubilació parcial del professorat dels centres concertats en els anys 2019, 2020 i 2021, per a què puguin arribar a una jubilació del 75%.

Vegeu la informació completa.

dBalears

dMenorca

 

 

Per les condicions laborals del PAS de concertada

Aquests dies l’STEI Intersindical ha iniciat una campanya de recollida de signatures entre el personal d’administració i serveis dels centres concertats com a reivindicació per a la millora de les condicions laborals i salarials d’aquest personal.

 basta de fer 1

Llegeix més...

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds maig 2019.

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de maig de 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació, és a dir fins dia 11 d'octubre.

Resolució.

Pàgina 1 de 37