Resolució de 27 d'octubre de 2016, del Consell Insular de Mallorca, referent a la convocatòria per proveir onze llocs de bomber conductor, mitjançant un sistema de concurs oposició.

Consultar BOIB

El bulletí, març-abril 2019