Ajuntament de Palma, aprovació de bases de borsins 2016

El BOIB núm. 86, de 7 de juliol, publica l'aprovació de bases i programa marc que ha de regir les convocatòries de proves selectives per  cobrir temporalment places vacants de la plantilla de personal funcionari. 

El bulletí, març-abril 2019