Oposicions i ofertes de feina

Ajuntament de Vilafranca, borsa de tècnics d'educació infantil

El BOIB núm. 82, de 3 de juliol publica la convocatòria d'una borsa de treball per a la provisió de places de personal docent a l’Escoleta municipal d’educació infantil “Cucarells”, mitjançant el sistema de concurs, amb caràcter temporal i contractació laboral per cobrir necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de l’Escoleta d’educació infantil de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, depenent de l’empresa municipal Fita 2020 s.l.u, i substitucions per baixes o vacances. 

 
Termini de presentació de les sol·licituds 
fins dia 14 d'agost.

Ajuntament de Santanyí, borsa de tècnic econòmic

 El BOIB núm. 82, de 3 de juliol, publica la Convocatòria i bases del concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí tècnic/a econòmic/a de la batlia, del grup A, subgrup A2, escala d’administració especial, subescala tècnica de l'Ajuntament de Santanyí.

 
Termini de presentació de les sol·licituds 
fins dia 17 inclòs.

Ajuntament de Santanyí, borsa de dinamitzador d'esports i festes

 El BOIB núm. 82, de 3 de juliol publica la Convocatòria i bases del concurs-oposició per constituir una borsa de personal funcionari interí dinamitzador/a d'esports i festes, del grup C, subgrup C2, escala administració especial, subescala serveis especials de l'Ajuntament de Santanyí.

 
Termini de presentació de les sol·licituds 
fins dia 17 inclòs.

Ajuntament de Llucmajor, borsa de treballadors familiars

El BOIB núm. 82, de 3 de juliol publica la convocatoria i bases que han de regir les proves selectives per constituir una borsa de personal de treballadors/es familiars per cobrir les necessitats que es produeixin a la Corporació, bé per mitjà del nomenament de personal funcionari interí, bé per mitjà de contractacions laborals temporals. 

 
Termini de presentació de les sol·licituds 
fins dia 17 inclòs
Pàgina 1 de 12