Administració Local

Mancomunitat des Raiguer, borsa de treball d'administratiu

El BOIB núm. 34, de 14 de març, publica la convocatòria de la la Junta de Govern Local d’aquesta Mancomunitat va acordar, en data 4 de setembre de 2018, i modificar, en data 11 de setembre de 2018 i posteriorment en data 8 de febrer de 2019, la constitució, pel procediment de concurs-oposició, d’una borsa de treball d’Administratiu/iva, amb caràcter laboral temporal.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 28 inclòs

Ajuntament de Palma EMT , places de conductor-perceptor

El BOIB núm. 34, de 14 de març, publica les bases de la convocatòria El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A., en la sessió de dia 7 de març de 2019 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció de personal, per crear un borsa treball de caràcter temporal del grup professional 4: professionals de trànsit y circulació.

Termini de presentacio de les sol·licituds 
fins dia 3 d'abril. 

Ajuntament de Muro, borsa de treball de peó tractorista de la brigada d'obres

El BOIB núm. 34, de 14 de març, publica la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de PEÓ TRACTORISTA de la brigada d’obres de l’Ajuntament per a cobrir necessitats urgents, substitucions, vacances, permisos, llicències o places vacants, mitjançant contracte laboral temporal així com per atendre totes aquelles situacions temporals o circumstancials regulades als articles 12.7 i 15.1 apartats b) i c) del R.D. Legislatiu 2/2015, de 25 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 4 d'abril

Ajuntament de Muro, borsa de treball per la contractació laboral d’oficial segona electricista fontaner de la brigada d’obres

El BOIB núm. 34, de 14 de març, publica és la constitució d’una borsa de treball de la categoria de d’OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA FONTANER de la brigada d’obres de l’Ajuntament per a cobrir necessitats urgents, substitucions, vacances, permisos, llicències o places vacants, mitjançant contracte laboral temporal així com per atendre totes aquelles situacions temporals o circumstancials regulades als articles 12.7 i 15.1 apartats b) i c) del R.D. Legislatiu 2/2015, de 25 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 4 d'abril inclòs

Ajuntament de Manacor, borsa de feina de professorat de saxòfon

El BOIB núm. 34, de 14 de març, publica la convocatòria d'una borsa de feina de professorat de saxòfon per tal que els alumnes de l’Escola Municipal de Música puguin seguir assistint a classes durant la baixa laboral de la professora d’aqueixa especialitat.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 25 inclòs
Pàgina 1 de 33

El bulletí, novembre 2018