Acord Marc

L’Administració ens ha informat de la voluntat de reprendre la negociació d’un Acord Marc a partir de gener de 2022. Els temes a negociar seran: el concurs obert i permanent, decret de selecció i provisió, sistema de promoció interna i carrera professional (inclusió del personal interí i els criteris de la carrera ordinària).

Dia 14 de gener s’ha convocat una primera Mesa Tècnica de Negociació per començar a treballar el nou sistema de provisió de llocs de feina: el concurs obert i permanent.