Nou Acord de mesures de conciliació de la vida familiar i professional per a funcionaris

Al BOIB núm. 127 del 14 de setembre s’ha publicat l´Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari

En resum, les mesures recollides són les següents:

  • Borsa d’hores de fins a un 5% de la jornada anual per a la cura de fills menors d’edat, menors subjectes a tutela o acolliment, per a l’atenció de persones majors i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquestes 82 hores anuals tindran caràcter recuperable, al llarg de l’any natural. Les hores recuperables no es tornaran a incorporar al saldo d’hores de l’any natural. La justificació de l’ús de la borsa d’hores es farà amb una declaració responsable. Per raons justificades, les hores es podran acumular en jornades completes.
  • Flexibilitat horària addicional per motius de l’inici escalonat de les activitats lectives dels fills de primer cicle d’educació infantil (0 – 3 anys), segon cicle d’educació infantil (3 – 6 anys) i cicle d’educació primària (7 – 14 anys).
  • Flexibilitat horària addicional per malaltia de fills menors de 14 anys que, segons prescripció mèdica, no puguin assistir al seu centre escolar, es podrà gaudí fins a cinc dies laborables de flexibilització de l’horari obligatori, sempre que s’hagin esgotats els dies de permís per assumptes particulars de l’any en curs.
  • Flexibilitat de jornada en còmput anual per als períodes de vacances escolars. També s’aplicarà aquest permís al personal que tingui al seu càrrec persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat.
  • Adaptació progressiva de jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d’incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen adaptació.

Aquesta adaptació es pot estendre fins a un mes des de la reincorporació efectiva i podrà afectar fins a un 25% de la durada de la jornada diària, preferentment en la part flexible i es considerarà com a temps de treball efectiu.

Quan la persona justifiqui la persistència en el seu estat de salut de les circumstàncies derivades del tractament de radioteràpia o quimioteràpia, o del procés llarg d’incapacitat, aquest termini es podrà ampliar un mes més.

Gaudir de la borsa de hores del 5 % serà compatible amb la flexibilització horària per als períodes de vacances estivals, de vacances de Nadal i vacances de Setmana Santa.